Ułatwianie dostępu do informacji i usług dla Polaków
Pomocy i informacji w zakresie:

– edukacji
– mieszkalnictwa
– opieki społecznej
– emerytury i zasiłków
– zdrowia
– wypoczynku
– bezpieczeństwa w domu
– transport
– wolontariat
– rzecznictwa
– zatrudnienie i inne