PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA ROK 2018/2019
Grupa: 3+

Plan opracowany według
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Cele ogólne:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych- znajomość swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz wiedza, komu można podawać takie informacje, przestrzeganie prostych reguł w zabawie, podczas zajęć i w najbliższym otoczeniu, używanie zwrotów grzecznościowych adekwatnie do sytuacji.
2. Rozumienie komunikatów, kierowanych do dziecka przez rówieśników i osoby dorosłe, używanie zwrotów i form grzecznościowych. Uważne słuchanie, zwracanie się z prośbą i pytaniem do osoby dorosłej, kolegi.
3. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, właściwe zachowywanie się przy stoliku podczas posiłków, nauka samodzielnego mycia rąk i korzystania z toalety.
4. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci, komunikowanie się w zrozumiały sposób, dostosowywanie tonu głosu do sytuacji, wzbogacanie słownika czynnego i biernego.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Rozwijanie sprawności ruchowej, uczestniczenie w zajęciach i zabawach ruchowych w sali i na placu przedszkolnym, w parku, na boisku. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
6. Wychowanie przez sztukę – różne formy aktywności muzyczno-ruchowej, dostrzeganie zmian charakteru muzyki
(tempa, dynamiki, wysokości dźwięku ) i wyrażanie ich ruchem. Śpiewanie,
gra na instrumentach, wysłuchiwanie, odtwarzanie, identyfikowanie i naśladowanie dźwięków. Uczestniczenie w grupowych i indywidualnych zabawach tanecznych.
7. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. Wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik ,metod i środków wyrazu (kształt, barwa).
8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną- liczenie obiektów ze wskazywaniem palcem, segregowanie, porządkowanie, dobieranie w pary, udział w zabawach konstrukcyjnych, rozbudzanie zainteresowania urządzeniami technicznymi.
9. Poznanie zjawisk atmosferycznych ,zachodzących w przyrodzie i unikanie zagrożeń.
10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt- nazywanie roślin i zwierząt, żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych, obserwowanie i nazywanie zmian ,zachodzących w przyrodzie w kolejnych porach roku, rozumienie, w jaki sposób człowiek może chronić rośliny i zwierzęta,
opiekować się nimi .
11. Słuchanie opowiadań i baśni, rozmawianie o nich, rozbudzanie zainteresowania książkami.
12. Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, niezbędnej do rysowania, wycinania i nauki pisania.
13. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne(wiedza nt. własnego imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, narodowości, bliższego i dalszego otoczenia)
14. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Kręgi tematyczne oraz tematyka kompleksowa, poruszana na zajęciach:

1. Pierwszy raz w przedszkolu-poznajmy się – (kim jestem; jak wyglądam; ile mam lat, jak mają na imię koledzy z grupy;).
2. Moja rodzina i mój dom – (wiedza, dotycząca najbliższego otoczenia).
3. Jesień w sadzie, w parku i w ogrodzie – (owoce i warzywa, drzewa i liście, dary lasu).
4. Zwierzęta domowe– (wygląd i zwyczaje zwierząt, opieka nad nimi).
5. Dbam o zdrowie- (higiena osobista, zabawa i ruch na świeżym powietrzu,higieniczny styl życia)).
6. Nadchodzi zima- – (przyroda, rośliny i zwierzęta, zjawiska atmosferyczne, zabawy i sporty zimowe)
7. Wkrótce Boże Narodzenie –(świąteczne przygotowania, tradycje i potrawy)
8. Uroczystości przedszkolne , święta okazjonalne -Święto Babci i Dziadka, Bal
Karnawałowy, Piknik Rodzinny (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka)
9. Sprzęty AGD i elektroniczne w moim domu– (domowe urządzenia techniczne, do czego służą urządzenia, jak się nimi bezpiecznie posługiwać).
10. Poznajemy pracę ludzi różnych zawodów- (lekarz, policjant, strażak, dentysta, nauczyciel, sprzedawca- czynności i akcesoria, związane z wykonywaniem zawodów).
11. Wiosna idzie przez świat-(zwiastuny i oznaki wiosny, zmiany w przyrodzie- na łące, w parku, w ogrodzie, w lesie)
12. Wielkanoc-( zwyczaje , tradycje wielkanocne)
13. Muzyka jest wszędzie-(zabawy dźwiękami z wykorzystaniem instrumentów
perkusyjnych i wykonanych własnoręcznie z użyciem puszek z guzikami, kaszą, dźwięki z otoczenia, ulicy, wnętrza budynku, pochodzące z przedmiotów codziennego użytku)
14. Kocham Polskę- tradycje świąteczne i państwowe – (polska literatura dziecięca, miasta, symbole).

Nauczyciel: mgr Ewa Czerechowicz