Misja i cele Polskiej Szkoły w Cheltenham

“Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

Janusz Korczak
Misja naszej szkoły koncentruje się na docenieniu każdego ucznia jako indywidualności. Pragniemy wspierać każdego wychowanka, pobudza jego kreatywność, inspirować go do twórczego życia tak, aby w przyszłości mógł stad się człowiekiem wrażliwym, świadomym, zdolnym do autorefleksji oraz dumnym ze swojego polskiego pochodzenia. Dominującą pozycję w naszej szkole zajmuje język polski i szeroko pojęta kultura naszego kraju. Dlatego też wszystkie zajęcia prowadzone są właśnie w języku polskim. Nasi nauczyciele starają się, aby nauka była dla dzieci przede wszystkim dobrą zabawą i radością. Mocno wierzymy, że dziecko najlepiej przyswaja wiedzę, kiedy może aktywnie uczestniczyć w procesie nauczania. Tym samym, w naszej placówce rezygnujemy z biernego podawania wiedzy uczniom, sięgając po metody, które sprzyjają twórczemu myśleniu i aktywnemu działaniu.

Cele

  • nauczanie języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski
  • stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dziecka
  • wyzwalanie w uczniach chęci do samodzielnego poszukiwania wiedzy
  • pobudzanie miłości i szacunku do języka polskiego, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz kraju pochodzenia rodziców
  • pielęgnowanie i umacnianie więzi z Polską
  • rozbudzanie w uczniach wrażliwości, tolerancji, ciekawości i otwartości na świat oraz drugiego człowieka
  • kształtowanie postaw uczniów i cech osobowości, takich jak uczciwośd, rzetelnośd, pracowitośd
  • pielęgnowanie w uczniach uczud miłości, przyjaźni oraz koleżeostwa