1. Przywożenie i odbiór dzieci
1.1 Przywożenie
Dzieci poniżej 11-go roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły, oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do rozpoczęcia lekcji .
1.2 Odbiór
Rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci z terenu szkoły po zakończonych zajeciach szkolnych. Rodzic ma prawo upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka, w którym to przypadku rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka, lub dyżurującego dorosłego, o tym fakcie i podanie nazwiska osoby upoważnionej. 
Dzieci powyżej 11-go roku życia mogą po skończonych lekcjach samodzielnie opuszczać teren szkoły bez towarzyszacej osoby dorosłej, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody.  Dzieci powinny być odbierane ze szkoły punktualnie  gdy zakoncza sie zajecia.. 
W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym szkoły telefonując na numer szkoły tel.   07954693257 lub 07776331002 
  W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę do tego upoważnioną. Dyżurujący są odpowiedzialni za dzieci oczekujące na odbiór, upewniając się, że dzieci nie opuszczają samowolnie terenu szkoły. Jeżeli szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia się rodzica, dyżurujący  po upływie około 15 minut, będą starali się telefonicznie skontaktować z rodzicem dziecka, a w tym czasie dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego.
Rodzicom którzy notorycznie będą zwlekać z odbiorem dziecka ze szkoły, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości £10 za każde spóźnienie.
1.3 Brak kontaktu
W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, dyżurny będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka) których numery telefonów zostały podane na formularzu rejestracyjnym.
W przypadku gdy nie można się skontaktować z żadną z wyżej wymienionych osób po upływie 1 godziny, dyżurujący rodzic może skontaktować się z policją lub   po poradę lub pomoc.
Dziecko nie będzie transportowane przez nauczycieli ani innych rodziców bez uprzedniej zgody rodziców.
2. Nieobecność
Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania tam dzieci. Jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywalnej nieobecości dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeżeli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.
3. Nagłe przypadki i zdrowie
W przypadku gdyby dziecko uległo wypadkowi, rodzice dziecka będą o tym natychmiastowo poinformowani.Przy małych obrażeniach osoba dyżurująca  lub nauczyciel przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, udzieli dziecku pierwszej pomocy w szkole. Dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego do momentu, gdy jest gotowe żeby wrócić do klasy lub do czasu odbioru przez rodzica.Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia.Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku bez uprzedniej zgody rodziców. Rodzice są zobowiązani zadeklarować na początku każdego roku szkolnego jakiekolwiek przewlekłe choroby na które dziecko choruje (n.p. asthma, padaczka,alergie). Szkoła nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za udzielanie pomocy medycznej dzieciom chorującym na przewlekłe choroby, jednakże w wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym oświadczeniu  rodziców, nauczyciel lub osoba dyżurująca  może zgodzić się na podanie w sytuacjach nagłych odpowiednich leków dziecku.
4. Fotografowanie
Szkoła będzie ubiegała się o zgodę rodziców na robienie dzieciom zdjęć podczas zajęć lub uroczystości szkolnych i umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły (patrz formularz zgłoszeniowy)
5. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie
Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w obowiązującym dokumencie gminy lokalnej Cheltenham i skontaktuje z odpowiednimi organami.
6. Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i używki
Narkotyki oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dziecko, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeżeli zdarzyło się to po raz pierwszy zostanie wydalone ze szkoły.
Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie papierosów przez uczniów na terenie szkoły jest zabronione.