Regulamin Polskiej Szkoły w Cheltenham

INFORMACJE OGÓLNE 

1. NAZWA SZKOŁY:


Polska Szkoła im Wisławy Szymborskiej w Cheltenham
Polish Language School Ltd
.
POLSKA SZKOŁA im WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W CHELTENHAM  
 
Zarejestrowana jest w Companies House jako Limited Company pod nazwa Polish Language School Ltd.
W Companies House dostępne są następujące dokumenty regulujące 
działalność szkoły jako firmy 
     – Articles of association 
     – Memorandum 
     – Atatement of aims
Działalność edukacyjną szkoły określają:
Program nauczania na dany rok szkolny zgodny z opracowaną przez MEN podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (patrz  Macierz Szkolna w Londynie)
Regulamin budynku szkoły All Saints’ Academy Safeguarding procedures
Kalendarz zajęć
Formularz zgłoszeniowy 
Powyższe dokumenty  zamieszczone są  na stronie internetowej szkoły.

3. CELE SZKOŁY:

Głównym celem szkoły jest:
Nauczanie języka polskiego, historii, geografii Polski  a także krzewienie kultury, sztuki, tradycji Polski wśród dzieci i młodzieży mieszkających w Cheltenham i okolicy. 
Szkoła osiąga te cele poprzez prowadzenie następującej działalności:
Zajęcia edukacyjne i wychowawcze.
Organizowanie imprez dodatkowych: wycieczek, koncertów, festynów itp.
Zajęcia dodatkowe: przedstawienia teatralne,  lekcje religii, kluby zainteresowań.
Szkoła może poszerzać zakres działania zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami  społeczności szkolnej.

4. SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Zarząd  szkoły , nauczyciele, uczniowie i ich rodzice stanowią społeczność szkolną (Members of Polish Language School Ltd.
Zarząd Polskiej Szkoły w Cheltenham
Sposób działania zarządu polskiej szkoły w Cheltenham szczegółowo  określa:
Article of Association of Polish Language School Ltd.
 
Obowiązki Zarządu:
     1. Zarządzanie i administrowanie szkołą . 
    2. Zapewnienie odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności .
    3. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń uczniów do szkoły. 
    4. Nadzorowanie pracy nauczycieli .
    5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 
    6. Rozpatrywanie wniosków składanych przez rodziców. 
    7. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych kandydatów na nauczycieli. 
    8. Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli/dokonywaniu przesunięć. 
    9. Ustalenie wewnątrzszkolnego systemu nauczania – zatwierdzanie programów autorskich 
  10. Kontrolowanie finansów szkoły. 
  11. Ustalanie wysokości i sposobu uiszczania opłat za szkołę. 
  12. Pozyskiwanie funduszy z innych źródeł – projekty, sponsorzy, dochody z imprez itp.. 
  13. Ustalanie płac dla nauczycieli i innych osób zatrudnianych przez szkołę oraz wolontariuszy. 
  14. Administrowanie strony internetowej szkoły. 
  15. Informowania Rodziców i Uczniów szkoły o zaistniałych zmianach w organizacji pracy szkoły.

Prawa Zarządu:
   1. Zarząd Polskiej Szkoły w Cheltenham zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji  dokumentów związanych z pracą szkoły 
  2. Zarząd ma prawo do kontroli zatrudnienia nauczycieli w Polskiej Szkole w Cheltenham zgodnie z zawartymi kontraktami. 
  3. Zarząd Polskiej Szkoły w Cheltenham ma prawo do zmiany programu i planu pracy szkoły w ciągu roku szkolnego oraz do uatrakcyjniania powyższych zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą. 
  4. Zarząd ma prawo decydować o ilości zajęć w ciągu roku szkolnego i podejmowania decyzji o 
zmianie terminu zajęć w sytuacjach kryzysowych. 
  5. Zarząd po konsultacji z nauczycielami i rodzicami ucznia ma prawo do usunięcia ucznia z listy uczniów.
  6. Zarząd ma prawo do wezwania do zapłaty , w przypadku  uchylania się od wpłaty i braku porozumienia ma prawo skierować dłużnika do, sądu Magistrtates Court Cheltenham.
 
5.NAUCZYCIELE POLSKIEJ SZKOŁY w CHELTENHAM
 
Zadania nauczycieli
    1. Wspieranie Zarządu Polskiej Szkoły w Cheltenham w jej działaniach.
   2. Tworzenie planu pracy klasy zgodnego z podstawą programową i celami szkoły.
   3. Dobór podręczników szkolnych i innych materiałów dydaktycznych w oparciu o podstawę programową i potrzeby uczniów.
 
Prawa:
   1. Organizacji dodatkowych projektów, konkursów, koncertów itp. zgodnych z celami i zasadami pracy Polskiej Szkoły w Cheltenham  i zatwierdzonych przez Zarząd. 
  2. Wnioskowania innowacji dotyczących programu pracy szkoły, form i metod pracy.
 
Obowiązki:
   1. Omawianie programu nauczania i dostosowywanie go do potrzeb uczniów.
  2. Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, wypisywanie świadectw szkolnych.
  3. Informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.
  4. Natychmiastowe informowanie Zarządu Szkoły w razie napotkania jakichkolwiek trudności.
6.PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW
 
Obowiązki:
   1.Rodzic ma obowiązek przyprowadzić i odebrać dziecko we wskazanym miejscu i czasie.
  2. Rodzic ma obowiązek dokonać opłaty za szkołę w terminie wskazanym przez Zarząd Polskiej
Szkoły w Cheltenham. Brak wpłaty w terminie podanym przez Zarząd Szkoły  równoznaczny jest
ze skreśleniem dziecka z listy uczniów.
  3. Rodzic ma obowiązek informowania polską szkołę w Cheltenham, a w szczególności nauczyciela prowadzącego o wszelkich zmianach dotyczących zmiany nr telefonu, adresu zamieszkania oraz sytuacji prawnej i zdrowotnej dziecka.
  4. Rodzic ma obowiązek wspierania swojego dziecka w nauce i projektach wybranych przez dziecko w ramach zajęć w Polskiej Szkole w Cheltenham.
  5. Zapoznać się z rozkładem zajęć odpowiednim dla grupy wiekowej dziecka i programem Polskiej Szkoły w Cheltenham.

Prawa: 
   1. Rodzic ma prawo do bieżącej informacji na temat organizacji pracy Polskiej Szkoły w Cheltenham 
  2. Rodzic ma prawo do informacji o postępach swojego dziecka w nauce i zachowaniu.               
  3. Do rezygnacji z usług Polskiej Szkoły w Cheltenham  w wybranym przez siebie terminie, obowiązuje pisemne miesięczne wypowiedzenie, opłata za szkołę nie podlega zwrotowi. Zaliczka nie podlega zwrotowi. 
W przypadku osób wpłacających ratalnie, Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia całej kwoty czesnego za dany semestr.

7.PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA
.
Uczniami Polskiej Szkoły w Cheltenham są osoby, dla których dopełnione zostały formalności: 
   1.Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. Zapoznanie się rodziców z regulaminem Polskiej Szkoły w Cheltenham
  3. Została uiszczona oplata za szkołę

Obowiązki:
   1. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Polskiej Szkole w Cheltenham. 
  2. Uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych i czytania lektur wskazanych przez nauczyciela prowadzącego. 
  3. Uczeń ma obowiązek poszanowania godności nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, 
uczniów i rodziców skupionych wokół Polskiej Szkoły w Cheltenham.

Prawa: 
   1. Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej i dóbr osobistych 
  2. Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, konkursach, koncertach, przedstawieniach itp. organizowanych przez Polską Szkołę w Cheltenham.

8.NABÓR DO SZKOŁY

Zajęcia w sobotniej szkole są dobrowolne i stanowią uzupełnienie podstawowej edukacji, zgodnie z prawem angielskim.
 zapisanie do szkoły jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem obowiązującego regulaminu szkoły oraz programu nauczania.
Rodzice / opiekunowie wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny w szkole / na stronie internetowej szkoły i dostarczają do szkoły w wyznaczonym terminie.
9.TERMINY, MIEJSCE ORAZ CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
Terminy zajęć znajdują się w kalendarzu szkoły dostępnym na stronie internetowej szkoły. Zajęcia odbywają się w godzinach ogłaszanych na Panelu Rodzica
Zajęcia dodatkowe : odwołane z powodu Pandemii Covid-19
Miejsce oraz godziny zajęć mogą ulec zmianie w zwiazku z trwającą Pandemią. Opłaty za czesne nie podlegają zwrotowi w zwiąku z powyższymi zmianami. 

10.SKARGI I WNIOSKI

Zarząd Polskiej Szkoły w Cheltenham przyjmuje skargi i wnioski w następujący sposób: 
W czasie bezpośredniej rozmowy 
drogą e-mailową info@polskaszkolawcheltenham.co.uk
Wszystkie wnioski i skargi zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni.
o decyzji i informacjach w związku ze złożonym wnioskiem lub skargą Zarząd Polskiej Szkoły w Cheltenham poinformuje zainteresowaną dyrektor 
Marzena Żyłka.
POWYŻSZY REGULAMIN ZOSTAŁ UAKTUALNIONY W MAJU 2021
I ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD SZKOŁY DATA NASTĘPNEJ AKTUALIZACJI  KWIECIEŃ 2022 LUB  GDY ZAISTNIEJE TAKA POTRZEBA.