PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
NA ROK 2018/2019 – STARSZAKI

Plan opracowany według PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO oraz w oparciu o PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ DLA UCZNIÓW POLSKICH UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ.

Cele ogólne:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i
rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno ruchowej
( śpiew, gra, taniec).
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Kręgi tematyczne oraz tematyka szczegółowa poruszana na zajęciach:
1. Ja i moi bliscy – (kim jestem; jak wyglądam; ile mam lat; skąd pochodzę; moja rodzina;
moi koledzy; mój stosunek do innych; moja higiena i kultura osobista).
2. Dom i otoczenie – (pomieszczenia, meble, zabawki, plac zabaw, podwórko).
3. Życie codzienne – (kalendarz, pory dnia, dni tygodnia, miesiące, podstawowe
czynności i obowiązki dnia codziennego, gry i zabawy).
4. Zdrowy styl życia – (owoce, warzywa, sport, części ciała, jak dbać o zdrowie).
5. Podróże i turystyka- (ciekawe miejsca, wakacje, ferie zimowe, morza, góry,
środki transportu, bezpieczeństwo na drodze, sygnalizacja świetlna, pierwsza pomoc).
6. Środowisko naturalne – (przyroda, rośliny i zwierzęta, zjawiska atmosferyczne, pory roku).
7. Technika, media – (domowe urządzenia techniczne, do czego służą urządzenia,
jak się nimi posługiwać).
8. Zawody- (lekarz, policjant, strażak, dentysta, nauczyciel, sprzedawca, fryzjer,
mechanik; czynności związane z wykonywaniem zawodów; odpowiedzialność, zagrożenia).
9. Wiedza o Polsce – (polska literatura dziecięca, miasta, zabytki, tradycje, zwyczaje,
święta, obrzędy, symbole).

Wychowawca – mgr Joanna Szczotkowska