PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
ZERÓWKA
NA ROK 2018/2019

(przygotowany w oparciu o Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą)

Cele ogólne:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju i indywidualnych uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach oraz w dalszej edukacji
2. Rozwijanie umiejętności społecznych oraz poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej)
3. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym, społecznym, technicznym
4. Wspomaganie rozwoju mowy i czynności komunikacyjnych dziecka oraz kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:
a) Słuchanie – rozumienie ogólnego sensu słuchanego tekstu, rozumienie wypowiedzi w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, rozumienie intencji wypowiedzi: prośba, polecenie, pytanie.
b) Mówienie – wymawianie w sposób zrozumiały poznanych wyrazów, porozumiewanie się w sytuacjach komunikacyjnych, uczestniczenie w rozmowie i wypowiadanie swojego zdania, opowiadanie o własnych doświadczeniach, opisywanie przedmiotów i ludzi, opowiadanie w prosty sposób akcji utworu oraz relacji pomiędzy bohaterami, stosowanie formuł grzecznościowych, recytowanie krótkich wierszy
c) Czytanie – nazywanie liter w polskim alfabecie, czytanie pojedynczych wyrazów oraz prostych zdań, dzielenie słów na sylaby, dzielenie zdań na wyrazy, rozumienie prostych i krótkich utworów literackich wspieranych materiałem ilustracyjnym.
d) Pisanie – pisanie wszystkich małych i wielkich liter, przepisywanie wyrazów i prostych zdań, dbanie o poprawność graficzną polskich liter
5. Poznawanie polskiej literatury dziecięcej (bajki, opowiadania, baśnie, legendy)
6. Umacnianie więzi z Polską oraz dumy z polskiego pochodzenia
(godło, flaga, hymn państwowy, miejsce Polski na mapie Europy)
7. Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości do kultury Polski i kultury kraju zamieszkania, a poprzez to ułatwienie funkcjonowania w środowisku i społeczeństwie wielokulturowym
8. Wychowanie zdrowotne oraz wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych
9. Wprowadzenie w świat wartości estetycznych (wychowanie przez sztukę)
10. Kształtowanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby wiedziały co jest dobre, a co złe

Kręgi tematyczne oraz tematyka szczegółowa poruszana na zajęciach:

1. Ja i moi bliscy (kim jestem; jak wyglądam; skąd pochodzę; moi koledzy; moi bohaterowie; moja rodzina; więzy pokrewieństwa; uroczystości rodzinne; święta)
2. Dom i otoczenie (dom, pomieszczenia, meble, podwórko, plac zabaw)
3. Życie codziennie (kalendarz, dni tygodnia, codzienne czynności i obowiązki)
4. Zdrowie i sport
(budowa człowieka – części ciała; jak dbać o zdrowie; zdrowa żywność; dyscypliny sportowe; zdrowy styl życia)
5. Technika i media (domowe urządzenia techniczne; telewizja, radio, Internet)
6. Podróże i turystyka (wakacyjny wypoczynek, wakacje w Polsce, znane miejsca i obiekty, środki transportu)
7. Środowisko naturalne (pory roku, świat roślin, środowisko zwierząt, warunki atmosferyczne, klimat, krajobraz, ochrona przyrody, przestrzeń kosmiczna)
8. Wiedza o Polsce (symbole narodowe; święta, tradycje i zwyczaje; miasta; baśnie i legendy; polska literatura dziecięca; ważne postaci i wydarzenia z historii Polski)

Wychowawca – mgr Katarzyna Sikorska